Sannakaisa Virtanen

Prof. Dr. Sannakaisa Virtanen

Department Werkstoffwissenschaften (WW)
Lehrstuhl für Werkstoffwissenschaften (Korrosion und Oberflächentechnik)

Raum: Raum 263
Martensstr. 7
91058 Erlangen